Preliminär balansräkning - Teatersmedjan

1986

Preliminär balansräkning - Kungsbacka Simsällskap

15 000,00. 0,00. 0,00. 15 000,00. 15 000,00. S:a Kortfristiga fordringar. 15 000,00.

Övriga fordringar hos anställda

  1. Grafiska bilder upphovsrätt
  2. Skatteverket lindhagensgatan 76 stockholm

Duni redovisar kundfordringar till upplupet anskaffningsvärde, i enlighet med IFRS 9. Övriga fordringar – kontrollera att det finns underlag (kvitton, under- tecknade reverser, fakturor Upprätta en specifikation över alla fordringar hos koncernföretag och Bifoga en specifikation över förskott till anställda, som är 25 mar 2018 Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7. 12 maj 2020 anställda ökat med 12 personer och uppgår vid kvartalets Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag. 5 okt 2015 på huvudbokskonto 1619 Övriga fordringar hos anställda (nedan benämnt konto. 1619). Av ett omprövningsbeslut från Skatteverket, som har  2 087,00.

Beslutet om avskrivning hade fattats av konkursförvaltaren på grund av  1619 Övriga fordringar hos anställda. Privata köp.

Preliminär balansräkning - Kungsbacka Simsällskap

20. 10. 4 439.

Övriga fordringar hos anställda

ÅRSREDOVISNING 2018 - Speqta

Övriga fordringar hos anställda

161 Fordringar hos anställda. 1611 Löneförskott m m. Övriga kortfristiga fordringar. 5 996 Fordringar hos koncernföretag. 8 Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av  Antal anställda. Soliditet.

En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1. Koncernen: Moderbolaget: Mkr: 2016: 2015: 2016: 2015: Fordringar hos koncernens joint ventures: 42: 7 – – Andra kortfristiga fordringar: 333: 471: 4: 3: Derivat Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. (XLS:) Nedladdning Fordringar hos och skulder till dotterföretag MSEK 2017 2016 Anläggningstillgångar Övriga Moderbolaget har inga anställda. Övriga kortfristiga fordringar 12 2 163 Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 22 6 390 Not 6 Fordringar hos koncernföretag. 12/31/2019: Not 10 Antal anställda, Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 7 Övriga rörelseintäkter; Not 8 Övriga rörelsekostnader; Not 9 Statliga stöd; Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar; Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer; Not 12 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag; Not 13 Finansnetto; Not 14 Bokslutsdispositioner; Not 15 Skatter Cashbuddy AB (556686-9938).
Assemblin lidköping vvs

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa kortfristiga fordringar. 20 okt 2020 Bolaget har tre anställda.

av KPAP AB · Citerat av 14 — och en halv miljon anställda har sin pension i någon form hos KPA Pension.
Minoritetsgrupper rättigheter

Övriga fordringar hos anställda jobb chefredaktor
is there still a templar order
stämma någon på underhåll
super mode historia
ägg röra engelska

Balansräkning - Dvärgpinscherklubben

48 301. 103. BR Summa. 48 770.

Förslag på kategorier att använda i Pleo Pleo Help Centre

5 996 Fordringar hos koncernföretag. 8 Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av  Antal anställda. Soliditet. 2016 2015 2014 2013 tkr 77 765 58 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Fordringar hos koncernföretag. Uppskjutna   Upplysningar om koncernföretag och övriga aktieinnehav . Not 14 Andra långfristiga fordringar koncernföretag .

1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). På detta konto redovisas fordringar hos anställda, såsom reseförskott, lån till anställda, personliga förskott och övriga förskott till anställda. 48 Kommun-Bas 13​  Antal anställda. Soliditet. 2016 2015 2014 2013 tkr 77 765 58 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Fordringar hos koncernföretag. Uppskjutna​  435. –.